Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2013/2014
plik WORDA - pomoc dla Was w bibliotece

LITERATURA

 

1.     Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

2.      Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory.

 

3.     Motyw domu w literaturze polskiej. Omów jego funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów.

 

4.     Omów motywy religijne we współczesnej poezji polskiej, charakteryzując sposób ich funkcjonowania w dziele.

 

5.     Non omnis moriar - omów topos nieśmiertelności poezji i poety na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.

 

6.     Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie wybranych przykładów.

 

7.     Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj kontekst i sposoby tworzenia takiego obrazu.

 

8.     Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw związki uczuciowe i konflikty postaw.

 

9.      Prawo do szczęścia a poczucie obowiązku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 

10.     Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

11.     Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je i omów na wybranych utworach literackich.

 

12.     Bohaterowie samotni z wyboru i samotni z konieczności. Rozważ problem w oparciu o wybrany  materiał literacki.

 

13.     Zmaganie dobra ze złem to odwieczny temat literacki. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 

14.     Utopie i antyutopie w literaturze.  Omów sposoby kreowania i ich funkcje.

 

15.     Literackie modele życia rodzinnego - aprobowane i negowane. Scharakteryzuj i ustosunkuj się do wybranych przykładów.

 

16.     Wykorzystując stosowny materiał literacki, przedstaw poetycki obraz człowieka współczesnego.

 

17.     Obraz Śląska w twórczości pisarzy i poetów XIX i XX wieku. Omów w oparciu o zebrany materiał literacki.

 

18.     Biblia jako źródło twórczych inspiracji. Omów zagadnienie w oparciu o materiał literacki.

 

19.     Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 

20.     Historia i powieść historyczna. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i opracowań historycznych, zwracając uwagę na specyfikę obu spojrzeń na wydarzenie.

 

21.     Wielki - mały człowiek. Literackie historie upadku i odkupienia. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

 

22.     Literackie autoportrety - omów problem na przykładzie wybranych tekstów literackich oraz biografii ich twórców.

 

23.     Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich.

 

24.     Człowiek w konfrontacji z cierpieniem. Przedstaw realizacje tematu na podstawie znanych Ci utworów literackich.

 

25.     Być albo mieć to alternatywa przed którą staje każdy człowiek. Przedstaw i oceń bohaterów literackich, którzy realizowali powyżej przedstawione modele życia.

 

26.       Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

27.     Stosunki polsko-żydowskie w literaturze XIX i XX wieku. Omów w oparciu o wybrane teksty.

 

28.     Portret ojca w literaturze. Na wybranym materiale omów zmiany konwencji.

 

29.     Portrety harcerzy w literaturze i publicystyce. Omów sposoby i cele kreowania wizerunku harcerza w oparciu o wybrane teksty.                                                                                                                                                                                       

 

30.     Kim jest poeta? Odpowiedz na pytanie, wykorzystując wybrane utwory literackie i programy różnych epok.

 

31.     Egzystencjalizm jako kierunek filozoficzny w ujęciu pisarzy i dramaturgów. Omów wykorzystanie motywu na przykładzie wybranych tekstów.

 

32.      II wojna światowa i sposoby jej opisywania. Prezentując teksty, oceń przydatność wybranych metod do realizacji tematu.

 

33.     Prawda o człowieku zawarta w literaturze dotyczącej czasów II wojny światowej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty.

 

34.     Państwo i społeczeństwo - Rosja w oczach pisarzy. Przedstaw i oceń prezentowane wizerunki w oparciu o wybrane teksty.

 

35.     Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.

 

36.     Na wybranych przykładach literackich omów sposoby kreowania arkadii

37.      Krajobraz jako motyw literacki. Przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

 

38.     Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

39.     Rola tytułu i motta jako znaków literackich służących interpretacji tekstu. Omawiając temat, odwołaj się do przykładów z różnych epok.

 

40.      Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie na wybranych tekstach.

 

41.       Humor jako kategoria estetyczna i światopoglądowa. Rozwiń temat, odwołując się do twórczości  wybranych pisarzy  i poetów.

 

42.     Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrany materiał literacki.

       

 


.

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

 

 

1.     Topos Ikara w poezji i malarstwie. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

 

2.     Motyw Madonny w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 

3.     Topos Nike w poezji i malarstwie. Omów, przywołując wybrane przykłady.

 

4.     Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla. Zanalizuj wybrane dzieła.

 

5.     Dzieło literackie, a jego filmowa adaptacja. Przedstaw i oceń na wybranych przykładach.

 

6.     Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i w filmie.

 

7.     Sąd Ostateczny jako motyw malarski i literacki. Omów jego wykorzystanie na wybranych przykładach.

 

8.     Sposoby kreowania natury w malarstwie i literaturze. Zanalizuj wybrane dzieła.

 

9.     Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

 

10.           System totalitarny w literaturze i filmie. Zaprezentuj wybrane dzieła i porównaj wykorzystane środki wyrazu.

 

11.           Groza totalitaryzmu w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

12.            Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Omów na przykładach.

 

13.            Poetyckie spojrzenie na arcydzieła malarskie, czyli wiersze o obrazach.          Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

14.            Symbolika nagości w literaturze i sztuce. Omów problem w odwołaniu do wybranych  tekstów literackich i dzieł sztuki.

 

15.            Oryginalność i konwencja. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i / lub dzieł sztuki.

 

16.            Funkcjonowanie mitu  dzieciństwa i domu rodzinnego w kulturze. Omów problem  w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki.

 

17.            Mity kształtujące tożsamość narodową. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki.

 

18.            Kompensacyjne funkcje sztuki. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów  literackich i dzieł sztuki.

 

19.            Każdy naród ma swych bohaterów. Omów funkcje kreacji heroicznych w polskiej  literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 

20.           Człowiek wobec dylematu wiary - omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.

 

21.           Sens ofiary Chrystusa. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich, filozoficznych oraz dzieł sztuki.

 

22.            Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 

23.            Klasycyzm - estetyka, światopogląd, sposób na życie.? Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki.

 

24. Motyw "theatrum mundi" - omów koncepcje świata i człowieka , odwołując się do wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki.

 

25. Świat na opak"  jako sposób przedstawiania i objaśniania rzeczywistości. Omów problem w odwołaniu do wybranych dzieł literackich i malarskich.

 

26. Śmiech, który uzdrawia i oczyszcza. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.

 

27. Impresjonizm jako sposób obrazowania świata w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 

28.Wizja piekła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.

 

29. Egzystencjalizm jako współczesny nurt myślowy w ujęciu literackim i filozoficznym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i filmowych.

 

30. Interpretacja dzieł Szekspira we współczesnej sztuce filmowej. Omów sposób realizacji w wybranych dziełach.

 

31. Dziecko jako temat literatury i malarstwa. Przedstaw różnorodność wizerunków, wykorzystując wybrane dzieła.

 

32. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów wybrane dzieła.

33. Motyw tańca w literaturze innych dziedzinach sztuki. Przedstaw jego funkcjonalność na wybranych przykładach.

 

34. Motyw matki  w literaturze i sztuce. Przedstaw różnorodność wizerunków, wykorzystując stosowny materiał.

 

35. Zwierzęta w literaturze i sztuce. Omów sposoby i cel kreacji na wybranych przykładach.

 

36. Obraz gór w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj wybrane przykłady, zwracając uwagę na sposób i cel kreacji.

 

37. Literackie i malarskie inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Zanalizuj wybrane przykłady.

 

38. Portrety sarmackie w literaturze i malarstwie od XVII do XIX w. Wykorzystując wybrane dzieła, zaprezentuj różne spojrzenia na szlachecką przeszłość Polaków.

 

39. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

40. Inspiracje antyczne w kulturze. Przedstaw i porównaj wędrówkę wybranego motywu.

 

41. Portret kobiety w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach i oceń sposób kreacji.

 

42. Inspiracje biblijne w kulturze. Przedstaw sposoby nawiązań i ich  funkcje na wybranych przykładach.

 

43. Życie codzienne w literaturze i malarstwie. Przedstaw dominujące tematy i sposób kreacji, odwołując się do przykładów.

   

44. Motyw śmierci w literaturze innych dziedzinach sztuki.. Omów sposób ujęcia tematu na wybranych przykładach.

  

 

JĘZYK

 

1.     O sztuce przemawiania na podstawie tekstów publicystycznych z epoki renesansu, baroku i oświecenia. Omów zagadnienie.

 

2.     Omów komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

 

3.     Scharakteryzuj różne typy stylizacji i ich funkcje na przykładach literackich.

 

4.     Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego, posługując się materiałem źródłowym.

 

5.     Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

 

6.     Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

 

7.     Omów perswazyjną funkcję języka reklamy w oparciu o przykłady.

 

8.     Omów funkcjonowanie biblijnych i mitologicznych frazeologizmów we współczesnej polszczyźnie.

 

9.     Gwara żywa czy martwa? Rozważ zagadnienie, odwołując się do gwary Twojego rejonu.

 

10.           Językowe sposoby wyrażania uczuć w epistolografii Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Dokonaj analizy, posługując się przykładami.

 

11.           Scharakteryzuj język wybranej grupy środowiskowej lub zawodowej. Wykorzystaj materiał literacki i własne obserwacje.

 

12.           Scharakteryzuj język młodzieży szkolnej na przykładach wybranych tekstów literackich i własnych obserwacji.

 

13.           Scharakteryzuj język wybranej postaci życia publicznego, wykorzystując jej wypowiedzi.

 

14.           Modyfikacje związków frazeologicznych we współczesnej polszczyźnie. Na podstawie przykładów literackich i prasowych omów rodzaje zmian i przedstaw hipotezy dotyczące ich genezy.

 

15.           Gra słów jako sposób zwrócenia uwagi czytelnika. Omów na materiale literackim  różnych epok.
 

 

 

 


PREZENTACJA MATURALNA z języka polskiego:

Specjalnie dla Maturzystów na witrynie biblioteki www.bibliofilur.republika.pl - NAMIARY NA MOTYWY polecam
Na stronie startowej witryny -
prezentacja multimedialna - jak tworzyć opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Polecamy:
Bibliografia Zawartości Czasopism od 1996 roku
katalog Biblioteki Narodowej

Dzięki szczegółowej kartotece bibliograficznej (w komputerze dla Czytelników) odszukasz materiały do każdego motywu literackiego - na każdy z tematów, które zostały Wam wyznaczone, zostały przez Was wybrane do prezentacji. Wystarczy przyjść na godzinę - dwie do biblioteki, skorzystać z katalogu przedmiotowego, kartoteki, ewentualnie pomocy bibliotekarza. Między innymi do prenumerowanych przez szkołę czasopism: "Polonistyka", "Cogito" i "Perspektywy" są tworzone odsyłacze do kartoteki. Ale w ten sposób opracowujemy wszystkie prenumerowane przez szkołę czasopisma - a jest ich sporo! Są przygotowane także odsyłacze do książek - każde hasło ze Słownika motywów literackich (mamy cztery różne takie słowniki) oraz poszczególne tomy Słownika literatury także mają swój ślad w kartotece. Oczywiście warto też zawsze sięgnąć do "nieśmiertelnego Kopalińskiego" - Słownika mitów i tradycji kultury, Słownika symboli... Szukając - warto wybrać zawsze utwory wydane w Serii: Biblioteka Narodowa Wydawnictwa Ossolineum, która zapewnia bardzo dobre wstępy krytycznoliterackie. Polecamy gorąco także serię: Biblioteczka Analiz Literackich.

I naprawdę - szczerze - nie wierzę - by jakiś Maturzysta w naszej bibliotece nie znalazł tego, czego szuka - pod jednym wszakże - warunkiem: że będzie szukać! ;-)

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl